BOMM - HURTOWNIA SZTUCZNYCH KWIATÓW. OD 1990 ROKU JEST IMPORTEREM I DYSTRYBUTOREM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DEKORACJI I ROŚLIN SZTUCZNYCH. SZTUCZNE KWIATY WARSZAWA - ZAPRASZAMY

Menu
Promocyjne Ceny Kategorie Sezony Nowości Wyprzedaże Produkty premium Katalog online O firmie Kontakt

Regulamin promocji "Dodatkowe 5% rabatu na pierwsze zakupy w hurtowni internetowej"

Definicje użyte w regulaminie

Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Uczestnik promocji może się z nim skontaktować, tj. BOMM Sp. z o.o. sp. k., ul. Warszawska 77, 05-082 Lubiczów, e-mail: info@bomm.pl, nr tel.: +48 (22) 722 04 15.

Organizator promocji to BOMM Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lubiczowie (05-082) przy ul. Warszawskiej 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600819, NIP: 1182118988 oraz REGON: 363690816, będąca organizatorem promocji, sprzedawcą i właścicielem hurtowni internetowej bomm.pl.

Regulamin to niniejszy Regulamin promocji, udostępniony w siedzibie Organizatora oraz w obszarze jego strony internetowej, pod adresem URL: www.bomm.pl. Regulamin określa zasady promocji, w tym warunki uczestnictwa w niej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Uczestnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która przystąpiła do udziału w promocji poprzez zawarcie z Organizatorem umowy sprzedaży, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizator przeprowadza niniejszą akcję promocyjną w celu promowania sprzedaży towarów, oferowanych przez hurtownię "BOMM" za pośrednictwem strony internetowej bomm.pl.
 2. Promocja rozpoczyna się dnia 19.06.2017 r. i trwa do dnia 31.07.2017 r.
 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowana zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§2 Przystąpienie do promocji

 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest łączna realizacja wymienionych wymogów, w okresie obowiązywania promocji:
  1. posiadanie zarejestrowanego konta klienta w hurtowni internetowej bomm.pl,
  2. zawarcie umowy sprzedaży z Organizatorem, przy wykorzystaniu Konta Klienta w hurtowni internetowej bomm.pl,
  3. zapłata należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, przy wykorzystaniu następujących środków płatności: przedpłata na rachunek bankowy Organizatora lub płatność gotówką.
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży, w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Z udziału w promocji wyłączeni są konsumenci, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Udział w promocji jest bezpłatny oraz dobrowolny.

§3 Korzyści z uczestnictwa w promocji

 1. Przystąpienie do promocji skutkuje przyznaniem na rzecz Uczestnika prawa do skorzystania z jednorazowego rabatu na towary objęte promocją.
 2. Przyznanie prawa do skorzystania z rabatu następuje w chwili przyjęcia przez Organizatora pierwszego zamówienia danego przedsiębiorcy w okresie obowiązywania promocji, pod warunkiem spełnienia warunków ustanowionych w §2 Regulaminu.
 3. W przypadku przypisania konta klienta do więcej niż jednego przedsiębiorstwa, promocja obejmuje pierwszą transakcję dokonaną na rzecz każdego z tych przedsiębiorstw z osobna.
 4. Rabat przyznany w ramach promocji wynosi 5% wartości zamówienia na towary objęte promocją.
 5. Rabat może zostać wykorzystany przez Uczestnika jednokrotnie w okresie obowiązywania promocji.

§4 Towary objęte promocją

 1. Promocją objęte są towary oferowane za pośrednictwem hurtowni internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 2. Promocja nie obejmuje towarów stanowiących końcówki posezonowe lub towary niepełnowartościowe, które oferowane są w obniżonych cenach wyprzedażowych.
 3. Ilość towarów objętych promocją jest ograniczona.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z organizacją promocji, jest Organizator.
 2. Przystępując do promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia i organizacji promocji, a także naliczenia przysługującego rabatu.
 3. Uczestnik promocji przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do promocji oraz otrzymania rabatu.
 4. Uczestnicy promocji mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania żądań w zakresie ich uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia dotyczące promocji zamieszczone w Regulaminie, na stronie internetowej Organizatora lub w materiałach marketingowych, stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 2. Przyrzeczenie Organizatora jest skuteczne wobec osób, które spełniły warunki przystąpienia do promocji.
 3. Informacje statystyczne dotyczące promocji mogą zostać upublicznione na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Uczestnicy promocji mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. W przypadku powstania sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami, sądem właściwym dla rozpoznania roszczeń z tytułu niniejszej promocji będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.

Zobacz także