Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w hurtowni www.bomm.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca nie świadczy Usług na rzecz konsumentów.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy.
 7. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 8. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 9. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Rejestracja konta w sklepie

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Bezpłatne funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące bezpłatne funkcjonalności Sklepu:
  1. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
  2. udostępnienie aplikacji Mapy Google.
 2. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 3. Aby skorzystać z aplikacji Mapy Google (https://maps.google.pl), należy użyć odpowiedniego pola aplikacji, zamieszczonego w obszarze Sklepu. Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie zawartości serwisu Mapy Google w Sklepie, za pośrednictwem dedykowanego okna aplikacji.
 4. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Klienta i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia wymaga się posiadania zarejestrowanego Konta Klienta w Sklepie i zalogowania do niego.
 3. W obszarze formularza zamówień, Klient wprowadza lub wybiera:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
  3. metodę płatności,
  4. fakultatywnie, informacje uzupełniające.
 4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 4. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 5. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 6. Wydanie Towarów odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach Roboczych w godz. 8:00-16:00 lub w soboty w godz. 8:00-14:00.
 7. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 8. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Klient ma obowiązek zbadania dostarczonej przesyłki w obecności Przewoźnika lub Sprzedawcy, w chwili wydania Towaru.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient ma obowiązek sporządzenia właściwego protokołu z Przewoźnikiem lub ze Sprzedawcą, w przypadku obioru osobistego.
 11. Z zastrzeżeniem pkt 12, brak realizacji przez Klienta zobowiązania do odebrania Towarów stanowiących przedmiot umowy Sprzedaży, skutkuje prawem Sprzedawcy do:
  1. odstąpienia od zawartej umowy Sprzedaży,
  2. obciążenia Klienta kosztami Dostarczenia Towarów oraz ich zwrotnego przesłania do Sprzedawcy przez Przewoźnika, lub
  3. naliczenia kary umownej stanowiącej ekwiwalent szkody Sprzedawcy, wywołanej brakiem realizacji obowiązku umownego przez Klienta, liczony jako iloczyn kwoty 20 zł, metrów kwadratowych powierzchni magazynowej na której Towary są przechowywane oraz czasu przechowywania Towarów przez Sprzedawcę wyrażonego w miesiącach, liczonych w zaokrągleniu do pełnego miesiąca w górę.
 12. Postanowienie pkt 11 nie znajduje zastosowania, w przypadku sporządzenia przez Klienta protokołu o którym stanowi pkt 10.

§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 2. Cennik Towarów jest udostępniony w następujących wariantach:
  1. dla zamówień hurtowych i detalicznych, rozróżnianych automatycznie na podstawie wartości lub wolumenu zamówienia,
  2. dla wartości netto i brutto, w zależności od wyboru Klienta,
  3. dla waluty PLN, EUR i USD, w zależności od wyboru Klienta.
 3. Ceny opublikowane w karcie Towaru nie zawierają kosztów jego Dostarczenia i wybranej formy płatności.
 4. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Sprzedawcę rabatu wobec kosztu Dostarczenia Towarów. Rabat może być udzielany automatycznie, na podstawie wartości lub wolumenu zamówienia.
 5. Warunkiem naliczenia rabatu wobec kosztu Dostarczenia Towarów jest dokonanie ich odbioru przez Klienta. Brak odbioru Towarów przez Klienta, skutkuje wyłączeniem prawa do rabatu wobec kosztu Dostarczenia towarów.
 6. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 7. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 8. W stosunku do wszystkich Klientów, Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  2. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
  4. przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
 9. Termin płatności należności uiszczanej przelewem w formie przedpłaty, wynosi 5 dni od daty zawarcia umowy Sprzedaży.
 10. Termin płatności należności uiszczanej gotówką przypada na chwilę wydania Towaru.
 11. W stosunku do Klientów pozostających ze Sprzedawcą w trwałych stosunkach gospodarczych, Sprzedawca może udostępnić dodatkową metodę odroczonej płatności, uiszczanej przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
 12. Termin płatności odroczonej należności uiszczanej przelewem na rachunek bankowy Sklepu, jest oznaczony w formularzu zamówienia i wyrażony w dniach.
 13. Brak realizacji przez Klienta zobowiązania do uiszczenia należności z tytułu umowy Sprzedaży, skutkuje prawem Sprzedawcy do odstąpienia od zawartej umowy Sprzedaży lub do naliczenia odsetek z tytułu zwłoki w płatności, w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.
 14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§7 Program rabatowy

 1. Warunkiem przyznania rabatu jest spełnienie ustanowionych przez Sprzedawcę kryteriów oraz uiszczenie należności umownej w terminie.
 2. Sprzedawca przyznaje na rzecz zarejestrowanych i zalogowanych Klientów, następujące rodzaje rabatów na zakup Towarów:
  1. rabat od jednorazowych zakupów,
  2. rabat stały, zależny od wartości obrotu za okres 12 miesięcy,
  3. rabat za odbiór osobisty,
  4. rabat na płatność za Dostarczenie.
 3. W przypadku, gdy zawarta umowa Sprzedaży spełnia kryteria przyznania rodzajów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 i 2, przyznawany jest wyłącznie rabat bardziej korzystny dla Klienta. Rabaty wymienione w pkt 2 ppkt 3 i 4 są niezależne od rabatów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 i 2.
 4. Warunkiem przyznania rabatu od jednorazowych zakupów jest zawarcie pojedynczej umowy Sprzedaży na kwotę ustanowioną w polityce rabatowej Sprzedawcy. Rabat jest naliczany od wartości pojedynczej umowy Sprzedaży i przysługuje w stosunku do tej umowy. Rabat udzielany jest w wartości procentowej, ustanowionej w polityce rabatowej Sprzedawcy.
 5. Warunkiem przyznania rabatu stałego jest zawarcie umów Sprzedaży na kwotę obrotu, ustanowioną w polityce rabatowej Sprzedawcy, w okresie 12 miesięcy przed chwilą przeliczenia obrotu. Przeliczenie obrotu następuje bezpośrednio po zawarciu każdej umowy Sprzedaży i uwzględnia jej wartość włącznie. Przysługujący Klientowi rabat jest naliczany od wartości pojedynczej umowy Sprzedaży i przysługuje w stosunku do tej umowy. Rabat jest udzielany w wartości procentowej, ustanowionej w polityce rabatowej Sprzedawcy.
 6. Warunkiem przyznania rabatu za odbiór osobisty jest zawarcie pojedynczej umowy Sprzedaży na kwotę ustanowioną w polityce rabatowej Sprzedawcy, opłacenie należności umownej najpóźniej w chwili wydania Towarów oraz dokonanie ich odbioru osobistego. Rabat jest naliczany od wartości pojedynczej umowy Sprzedaży i przysługuje w stosunku do tej umowy. Rabat udzielany jest w wartości procentowej, ustanowionej w polityce rabatowej Sprzedawcy.
 7. Warunkiem przyznania rabatu na płatność za Dostarczenie, jest zawarcie pojedynczej umowy Sprzedaży na kwotę ustanowioną w polityce rabatowej Sprzedawcy, opłacenie należności umownej najpóźniej w chwili wydania Towarów oraz dokonanie ich Dostarczenia przez Przewoźnika. Rabat jest naliczany od wartości pojedynczej umowy Sprzedaży i w stosunku do tej umowy. Rabat udzielany jest w wartości nominalnej należności z tytułu Dostarczenia Towarów.
 8. Do kwot stanowiących podstawę naliczenia rabatów, nie podlegają wliczeniu należności z tytułu cen wyprzedażowych, tj. za Towary niepełnowartościowe lub końcówki posezonowe, a także należności uiszczone po terminie.
 9. Polityka rabatowa Sprzedawcy zawiera informacje o rodzajach rabatów, ich wartościach procentowych, podstawach naliczenia, ze szczególnym uwzględnieniem, czy podstawę naliczenia danego rabatu stanowią wartości netto czy brutto.
 10. Sprzedawca udostępnia politykę rabatową pod adresem URL: www.bomm.pl/pl/polityka-rabatowa/.
 11. Zakończenie programu rabatowego może nastąpić w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie właściwej informacji w obszarze strony internetowej Sklepu, z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia.

§8 Newsletter

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta oraz opcjonalnie na udostępnieniu tych informacji w Koncie Klienta.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§9 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Towarów objętych umową Sprzedaży oraz innych Usług.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 7 dni od dnia wydania Towaru Klientowi.
 4. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towarów w terminie 7 dni od daty wydania Towarów lub nie zawiadomił Sprzedawcy o stwierdzeniu wady w terminie 7 dni po jej stwierdzeniu.
 5. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail, przesłanymi pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy.
 6. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór dostępny jest tutaj.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 8. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 9. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy.

§10 Inne prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
  3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klientów odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  3. utracone korzyści lub dochód.
 5. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 6. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność przemysłową lub prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

§11 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Klient może upoważnić Sprzedawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

§12 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami, zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, uznaje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§14 Definicje użyte w regulaminie

 1. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
 3. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi, w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 5. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
 6. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
 7. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
 8. Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: Bomm.pl.
 9. Sprzedawca to Bomm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Lubiczowie (05-082) przy ul. Warszawskiej 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000600819, NIP: 1182118988 oraz REGON: 363690816, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 (22) 722 04 15 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@bomm.pl.
 10. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
 11. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 12. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.